Atlas starých stezek a cest na území České Republiky - 3. vydání

Po desetiletích systematického bádání, po řadě článků, esejů, vystoupení na konferencích a seminářích vydal Radan Květ v r. 2003 knihu "Duše krajiny", v níž vymezil nový obor, studium komunikací od pravěku po počátky novověku. Publikace vzápětí vzbudila široký ohlas. O deset let později autor završil základ nového interdisciplinárního oboru vydáním jedinečného atlasu.

Editor: RNDr. Miroslav Sedláček

Vydal SOLITON-team, Brno, 2023, 3. vydání / ISBN 978-80-87621-19-6 / Rozměr: 250 x 300 mm, 234 tiskových stran, stovky map a barevných fotografií, vyjímatelná mapa ČR s trasami hlavních stezek.

980,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy
Ještě před cca dvaceti lety se průběhem starých stezek téměř nikdo nezabýval. Pouze archeolog J. Dobiáš v roce 1964 poukázal

na nejspolehlivější ukazatele jejich tras, totiž hydrografickou a orografickou síť. Faktické podrobné i přehledné kartografické znázornění však donedávna chybělo. Nyní je k dispozici soubor plánů se zakreslenými všemi dálkovými stezkami, výběrem regionálních tras a ukázkou několika lokálních stezek ze všech částí ČR.

Ilustracemi jsou fotografie významných lokalit z komunikačních tras. Měřítko 1:100.000 poskytuje u nás poprvé možnost započít s podrobnějším sledováním dávných komunikací (resp. spíše je doprovázejících jevů a artefaktů) v terénu. Nepochybně uspokojí již probuzený zájem laických turistů o stezky našich předků, k němuž zásadním způsobem přispěla autorova kniha Duše krajiny (Academia 2003).

Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., v doslovu mj. píše: "Atlas by měl být zároveň pomůckou regionálním znalcům krajiny při sledování a dokumentaci stezek a cest, inspirací pro kronikáře, vlastivědné pracovníky a konečně i profesionální archeology, etnografy, jazykovědce či soudobé tvůrce krajinných úprav a velkých staveb."

V prvé části autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. Nejvíce pozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému řadou originálních fotografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénní predispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy, jazykovědné, resp. názvoslovné ukazatele i dosavadní poznatky a studie jiných badatelů (srov. připojený obsáhlý seznam použité literatury).

Druhá část Atlasu je popisná, dokumentuje celkem 35 dálkových cest, nejen ty nejznámější (Jantarová, Pasovská, Řezenská, Trstenická, Žitavská), 11 cest regionálních a připojeny jsou čtyři ukázky cest lokálních - vše opět ilustrováno obrázky, plánky a mapkami.

Atlas starých stezek a cest nachází cestu k vědeckým pracovníkům, vlastivědným badatelům i široké veřejnosti, aby se jim stal užitečnou pomůckou a inspirací v jejich práci. Je nadšeně přijímán všemi, když dovedou ocenit původnost a mimořádný interdisciplinární záběr autora.

Editor: RNDr. Miroslav Sedláček.

Vydal SOLITON-team, Brno, 2023, vydání 3. /  ISBN 978-80-87621-19-6  /  Rozměr: 250 x 300 mm, 234 tiskových stran, stovky map a barevných fotografií, vyjímatelná mapa ČR s trasami hlavních stezek.